ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε τους όρους & προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό.

 1.      Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ Συγγρού αρ. 162-166 (εφεξής Διοργανώτρια) σε συνεργασία με την εταιρεία «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» (εφεξής «Συνεργάτης»). 

 1.      Ονομασία, Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του έως και την 21η Ιουλίου. Ο διαγωνισμός διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου των Διοργανωτών www.oneman.gr και κάθε συμμετέχων για να λάβει μέρος θα πρέπει να συμπληρώσει σχετική φόρμα με τα εξής στοιχεία του: α) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) και β) Νούμερο Κινητού Τηλεφώνου. Κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης θα αναδειχθούν οι 2 τυχεροί  Νικητές του Διαγωνισμού.

 1.      Το Έπαθλο

Οι Τυχεροί – Νικητές («οι Νικητές»), θα κερδίσουν από 1 συσκευή The Sub & 1 2L torp Heineken

 1.      Ενημέρωση Νικητών του  Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια ή ο Συνεργάτης θα ενημερώσουν τους νικητές τηλεφωνικά, στο νούμερο κινητού τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει ως συμμετέχοντες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα έχουν καταχωρίσει κατά την δήλωση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.  

Οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους με τον τρόπο που θα τους ζητηθεί, άμεσα. Σε περίπτωση που δεν την επιβεβαιώσουν τότε το Έπαθλο θα μεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένα (π.χ. εσφαλμένο τηλεφωνικό νούμερο και εκ του λόγου αυτού δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του νικητή).

 1.      Δικαίωμα Συμμετοχής.

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Β) Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στις Εταιρείες της Διοργανώτριας και του Συνεργάτη,  οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

 1.      Παράδοση Επάθλου

Ο Νικητής/Νικήτρια θα πρέπει να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία με κάθε πρόσφορο τρόπο στην Διοργανώτρια, όταν ζητηθεί (προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του/της π.χ. διαβατήριο), για να γίνει ομαλά η ταυτοποίηση και συμμετοχή στο δρώμενο. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια αδυναμία, που ενδεχομένως παρουσιαστεί, των Νικητών να αποδείξουν την ταυτοπροσωπία τους, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους.  

Η ως άνω συμμετοχή δεν εξαργυρώνεται σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή, ούτε είναι δυνατή η χρήση της σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης.  Η ως άνω συμμετοχή είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή της με άλλη.

 1.  Ευθύνη Συμμετέχοντα 

Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντος θεωρείται ο ίδιος. 

 1.  Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία απολύτως  ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης της παραλαβής του Επάθλου από τους Νικητές, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. 

Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και κάθε Νικητή.

 1.  Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το Έπαθλο ή να ματαιώσει ή αναβάλλει το Διαγωνισμό, οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στο www.oneman.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και απονομής του Επάθλου, σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Οι Διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων από απώλεια, διαρροή κλπ. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια στο email: [email protected]. Όσον αφορά στην πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρείται από το Συνεργάτη, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ανατρέξουν στη σχετική ιστοσελίδα του Συνεργάτη https://athenianbrewery.gr. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων για τυχόν παραβίαση του Νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων από το Συνεργάτη.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, με εξαίρεση αυτά των Νικητών, τα οποία θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση τους από τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω, θα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την παράδοση του Επάθλου στους νικητές.

 1.  Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία.

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

 1. Πληροφορίες – Παράπονα. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στους Διοργανωτές, στο e-mail: [email protected]