PUBLI

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού Prince Oliver στο Oneman

Διαβάστε τους όρους & προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό

1. Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ Συγγρού αρ. 162-166 (εφεξής Διοργανωτές) σε συνεργασία με την εταιρεία  «MAGNIFICO A.E.» η οποία διαχειρίζεται εξολοκλήρου το brand «Prince Oliver»  (εφεξής «Συνεργάτης»).

2. Διαγωνισμός «Prince Oliver», Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του έως και την 10/12/2020. Ο διαγωνισμός διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω των λογαριασμών που διατηρούν στο Instagram οι διαδικτυακοί τόποι των Διοργανωτών, www.ladylike.gr, www.oneman.gr και www.sport24.gr.

Σε κάθε έναν από τους προαναφερόμενους διαδικτυακούς τόπους υπάρχει κείμενο/άρθρο που ενημερώνει, παραπέμπει τους χρήστες στον διαγωνισμό στο instagram.

Οι αναγνώστες για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν like στο σχετικό post, να ακολουθήσουν την Prince Oliver στο instagram και να κάνουν mention δύο φίλους τους προκειμένου να συμμετάσχουν.

Οι αναγνώστες για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τον λογαριασμό instagram του @onemangr, να ακολουθήσουν την Prince Oliver στο instagram και να κάνουν mention δύο φίλους τους προκειμένου να συμμετάσχουν.

3. Το Έπαθλο

Οι Τυχεροί – Νικητές («οι Νικητές»), θα είναι τρεις (3) για κάθε ημέρα του διαγωνισμού (ένας Νικητής/διαδικτυακό τόπο ημερησίως) και κάθε ένας από αυτούς θα αναδεικνύεται κατόπιν τυχαίας κλήρωσης στο τέλος της ημέρας κερδίζοντας ένα δώρο από την «Prince Oliver» (ένα δώρο για κάθε έναν από τους τρεις Νικητές της συγκεκριμένης ημέρας).

4. Ενημέρωση Νικητών του Διαγωνισμού

Οι Διοργανωτές θα ενημερώνουν τους νικητές μέσω μηνύματος στο instagram ότι έχουν κερδίσει και θα τους καλούν να τους γνωστοποιήσουν το email τους προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους.

Οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους για την παραλαβή του Επάθλου, άμεσα. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσουν, τότε, το δικαίωμα συμμετοχής θα μεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.

Οι Διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης από τον εκάστοτε νικητή, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανωτές σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένα (π.χ. εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e mail και εκ του λόγου αυτού δεν είναι έγκαιρη ή δυνατή η ενημέρωση του νικητή για το Έπαθλο).

5. Δικαίωμα Συμμετοχής – Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους .  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Β) Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία των Διοργανωτών,  οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

6. Παράδοση Επάθλου

H «Prince Oliver» θα οριζει κεντρικό σημείο παραλαβής των δώρων από το κατάστημά της στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη (Λεωφ.Βουλιαγμένης 333, 16346). Στους νικητές από την επαρχία είτε θα αποσταλούν από την «Prince Oliver», είτε αν υπάρχει κατάστημα «Prince Oliver» στην περιοχή τους θα κληθούν να το παραλάβουν από εκεί (π.χ. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κύπρος, Ρόδος).

Ο Νικητής/Νικήτρια θα πρέπει να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία με κάθε πρόσφορο τρόπο στους Διοργανωτές, όταν ζητηθεί (προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του π.χ. διαβατήριο), για να γίνει ομαλά η ταυτοποίηση και παράδοση του επάθλου. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για όποια αδυναμία, που ενδεχομένως παρουσιαστεί, των Νικητών να αποδείξουν την ταυτοπροσωπία τους, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους.

Η ως άνω συμμετοχή δεν εξαργυρώνεται, ούτε είναι δυνατή η χρήση της σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Η ως άνω συμμετοχή είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλο προϊόν, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή της με άλλη σε οποιαδήποτε τιμή.

7. Ευθύνη Συμμετέχοντα

Εάν ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες, ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντος θεωρείται ο ίδιος.

Ο κάθε Νικητής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς του στην περίπτωση που θα πρέπει να μεταβεί σε συγκεκριμένο τόπο για να παραλάβει το Έπαθλο.

8. Ευθύνη Διοργανωτών

Οι Διοργανωτές δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη επιβεβαίωσης της προσέλευσης από τους νικητές, ακόμα και αν η αιτία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Οι Διοργανωτές δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και κάθε Νικητή.

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη λόγω ή εξ αφορμής της συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας αυτών, δεδομένου ότι οι τελευταίοι αποδέχονται ότι μεταβαίνουν στον τόπο παραλαβής του Επάθλου με δική τους αποκλειστική ευθύνη.

Ο Νικητής υποχρεούνται να συμπεριφερθεί εντός του πλαισίου που επιβάλλουν ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ευθύνεται δε αποκλειστικά ο ίδιος για κάθε παράνομη ή αδικοπρακτική συμπεριφορά του. Ο Νικητής είναι απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των παρόντων όρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του, για το σύμφωνα με την παρούσα προσφερόμενο Έπαθλο.

9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλουν μονομερώς, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, να αλλάξουν το Έπαθλο ή να ματαιώσουν ή αναβάλλουν το Διαγωνισμό, οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη ανακοίνωση στο www.ladylike.gr και/η στο www.oneman.gr και/η στο www.sport24.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τους Διοργανωτές αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και απονομής του Επάθλου, σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Οι Διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων από απώλεια, διαρροή κλπ. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας με τους Διοργανωτές στο email [email protected].

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, με εξαίρεση αυτά των νικητών (όνομα, επώνυμο & email) τα οποία θα τηρούνται και θα σταλούν στο τέλος του διαγωνισμού στην Prince Oliver, θα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, την ανάδειξη των Νικητών και την παράδοση του Επάθλου στους νικητές.

11. Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στους Διοργανωτές, στο e-mail: [email protected].